Zpět na titulní stránku

Klasifikace nádorů varlat

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

A  Nádorové léze

1 Germinální tumory

Předchozí subkapitola Kapitola Následující subkapitola


1.1 In situ léze


Klasifikace intratubulárních germinálních nádorů (dle Younga a Scullyho, 1990):


Intratubulární germinální neoplasie, neklasifikovatelná
Intratubulární germinální neoplasie, neklasifikovatelná s extratubulárním šířením
Intratubulární seminom: typický
Intratubulární seminom: spermatocytární
Intratubulární embryonální karcinom
Intratubulární germinální neoplasie, jiné formy

1.1.1 Intratubulární germinální neoplasie, NS (IGNNS)

Synonyma: karcinoma in situ, intratubulární preinvazivní tumor, intratubulární atypické zárodečné buňky a intratubulární neoplasie ze zárodečných buněk.

IGNNS se vyskytují nejen v okolí invazivních tumorů, ale mohou být nalezeny též v následujících případech:

  1. U pacientů, kteří mají extratestikulárně lokalizované germinální tumory s negativním klinickým nálezem ve varlatech.
  2. V biopsiích varlat provedených pro neplodnost či „atrofii" varlat.
  3. V kryptorchických varlatech.
  4. V druhostranných varlatech u pacientů s diagnostikovaným germinálním tumorem.
  5. U pacientů s intersexuálními poruchami, u "androgen insensitivity syndromu", apod.

Histologicky mají zárodečné buňky obvykle objemnou vakuolizovanou cytoplasmu a velká nepravidelná jádra lokalizovaná v semenotvorných tubulech. Cytoplasma obsahuje velké množství glykogenu a pozitivně reaguje s protilátkou proti PLAP. Chromatin je hrubý a mohou být přítomna dvě i více jadérek a atypické mitózy. Tyto buňky tvoří jednořadou vrstvu na periferii tubulů nebo se vyskytují jednotlivě. Spermatogeneze je obvykle v postižených tubulech redukovaná nebo zcela vymizelá.1.1.2 Intratubulární seminom

Intratubulární seminom je mnohem méně častý, než IGNNS. Častěji se vyskytuje v souvislosti se seminomy. Spermatocytární seminom se vyskytuje nejčastěji současně s invazivním tumorem, ovšem i ve značné vzdálenosti od hlavní nádorové masy.1.1.3 Intratubulární embryonální karcinom

Intratubulární embryonální karcinom (EK) je tvořen čepy buněk, které odpovídají invazivnímu EK. Často bývá nalézán u pacientů s klinicky negativním nálezem ve varlatech a extratestikulárním germinálním tumorem (odlišným od seminomu).1.1.4 Další formy intratubulární germinální neoplasie

Vzácně byl pozorován intratubulární yolk sac tumor (nádor ze žloutkového váčku) v blízkosti invazivního nádoru.Předchozí subkapitola Kapitola Následující subkapitola

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz