Zpět na titulní stránku

Klasifikace nádorů varlat

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

A  Nádorové léze

1 Germinální tumory

Předchozí subkapitola Kapitola Následující subkapitola


1.3 Smíšené germinální novotvary
(tumory více než jednoho histologického typu)


Synonyma:přechodný maligní teratom zahrnující pouze teratom a embryonální karcinom, kombinované tumory, maligní trofoblastický teratom.

Smíšené germinální tumory (SGN) se vyskytují v podobném věkovém rozpětí jako embryonální karcinomy, kdy průměrný věk pacientů se pohybuje kolem 30 let. Klinické příznaky nejsou specifické a jsou částečně dány složením SGN. Makroskopický vzhled SGN je rovněž dán vzájemnou kombinací nádorových komponent.

Již z názvu jednotky vyplývá, že SGN jsou složeny z více než jednoho histologického typu. Všechny komponenty, které jsou v nádoru přítomné, by měly být vyznačeny v diagnóze. Vhodné je pokusit se alespoň o hrubý odhad poměrného zastoupení, což může mít význam pro prognózu a další léčbu pacienta. Asi 60% testikulárních germinálních novotvarů se skládá ze dvou nebo více histologických typů. SB nejsou samy o sobě nádorovou jednotkou, čisté germinální tumory spojené s těmito buňkami nejsou v této kategorii zahrnuty. S výjimkou spermatocytárního seminomu, který se vyskytuje prakticky vždy v čisté formě, se jednotlivé kategorie nádorů mohou vyskytovat v jakékoliv kombinaci. (Spermatocytární seminom se sarkomem má v současné době ne zcela jasné systematické zařazení.) Nejčastějšími kombinacemi udávanými v literatuře jsou: embryonální karcinom + teratom, embryonální karcinom + seminom a embryonální karcinom + teratom +yolk sac tumor.

Jakýkoliv z germinálních tumorů může podlehnout regresi, což má za následek vytvoření jizvy, která reprezentuje tzv. „burnet out tumor (vyhořelý nádor)".

SGN mohou metastazovat. Metastázy jsou morfologicky velmi variabilní. Obecně jsou SGN méně agresivní, než čisté EK a prognóza je relativně příznivá. Velmi důležitým prognostickým faktorem je vstupní staging nádoru.


Obr. Obr.
Obr. Smíšený germinální novotvar (seminom, nezralý teratom, yolk sac tumor)
Obr. Obr.
Obr. Smíšený germinální novotvar (yolk sac tumor, embryonální karcinom)


Předchozí subkapitola Kapitola Následující subkapitola

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz