Zpět na titulní stránku

Klasifikace nádorů varlat

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

A  Nádorové léze

Nádory tunica albuginea, nadvarlete, spermatického provazce, podpůrných struktur a appendixu7.1 Adenomatoidní tumor

Synonymum: benigní mezoteliom.

Adenomatoidní tumor (AT) tvoří 60% všech nádorů testikulárních adnex. Popisován je ve všech věkových kategoriích. Obvykle je jednostranný, solitární a dosahuje velikosti do 5cm v průměru. Nejčastěji vychází z nadvarlete, méně často z tunica albuginea a spermatického provazce. Makroskopicky je dobře ohraničený, někdy však mívá vzhled bělavého povlaku a pak bývají hranice nádorové tkáně nejasné. AT je většinou šedobělavý, lesklý.

Jde o benigní tumor vycházející z mezoteliálních buněk, charakterizovaný mnohotnými žlázovitými prostory, štěrbinami či pruhy. Fibrózní stroma je obvykle hyalinizované, může obsahovat lymfocytární infiltráty, zvláště na periferii. Rovněž mohou být přítomné buňky hladké svaloviny.


Obr.
Obr. Adenomatoidní tumor nadvarlete
Obr.
Obr. Adenomatoidní tumor nadvarlete - Přehled
Obr.
Obr. Adenomatoidní tumor nadvarlete - Detail


7.2 Mezoteliom

Nádorová proliferace mezotelií je totožná se stejnou afekci v břišní dutině. Může být benigní i maligní, někdy je rozlišení mezi těmito dvěmi variantami obtížné. Skutečný nádor může být napodoben hyperplasií, obvykle papilární, nebo sekvestrací mezotelií v zánětlivých lézích. Vždy je důležité vyloučit metastázu adenokarcinomu či maligního mezoteliomu z jiné lokalizace. Někdy je možné odlišení adenokarcinomu a mezoteliomu až vyšetřením ultrastruktury.7.3 Adenom

Synonymum: Papilární cystadenom.

Vyskytují se v nadvarleti v každém věku, často jsou až v 1/3 bilaterální. Řadí se sem i tumory, nacházející se u von Hippel-Lindauova syndromu, které mají obvykle papilární stavbu a jsou tvořené světlobuněčnými elementy. V těchto případech bývá adenom prvním symptomem celého syndromu. Tumory mají průměr do 5cm, na řezu jsou cystické, solidní nebo solidně-cystické.

Jde o benigní epiteliální tumor vytvářející glandulární či papilární struktury lemované světlými buňkami, obsahujícími v cytoplasmě glykogen.


Obr.3
Obr. Světlobuněčný cystadenom nadvarlete
Obr.
Obr. Světlobuněčný cystadenom nadvarlete


7.4 Karcinom

Maligní protipól předchozí jednotky tvořící glandulární a papilární struktury. Diagnóza primárního karcinomu nesmí být vyslovena, dokud nebyla vyloučena metastáza z jiného origa.7.5 Melanotický neuroektodermální tumor

Synonyma: retinal anlage tumor, melanotic hamartoma, melanotic progonoma.

Jde o raritní tumor, který se nachází v dětském věku. Nádory vznikají v nadvarleti, vzácněji ve varleti.

Popsané nádory byly ohraničené, kulovité či oválné. Na řezu jsou černé nebo tmavě hnědé, ale mohou být i bělavé.

Jde o tumor obsahující melanin. Nádor obsahuje dva základní buněčné typy uložené v celulárním fibrózním stromatu. Jednak epiteliím podobné buňky, které jsou obvykle sestavené v pruzích a dále malé, tmavě se barvící buňky připomínající lymfocyty. Melanin je nalézán převážně v prvním typu buněk, méně často ve druhém typu. Maligní varianta těchto nádorů je velmi vzácná.7.6 Desmoplastic small round cell tumour

Jedná se o maligní „small round cell tumour" s blízkým vztahem k seróze, který má „epiteliální" typ růstu v desmoplastickém stromatu. Nádor vykazuje epiteliální a myogenní diferenciaci při imunohistochemickém barvení (keratiny a desmin). Tumor většinou postihuje povrch tunica albuginea nadvarlete a varlete a je obdobný nádoru, který se vyskytuje v peritoneální dutině. Jeho prognóza je špatná.Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz