Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Léčba

Léčba se obecně dělí na léčbu seminomů, které jsou radiosenzitivní, a na léčbu neseminomů. Toto dělení ale platí jen pro stádia 1 a 2a, u stádií vyšších je léčebná taktika již v podstatě identická. Na seminomy smíšených s jiným germinativním nádorem je nutno pohlížet jako na neseminom. Léčba negerminatnvích nádorů se řídí histologickým nálezem. U benigních lézí stačíé chirurgické odstranění. U ostatních maligních nádorů, zejména sarkomů, se uplatňují obecné onkologické principy platné pro léčbu sarkomů.

Seminom

Je oproti non-seminomům výrazně radiosenzitivní.

Stádium I - profylaktická radioterapie paraaortálních a ipsilaterálních pánevních uzlin (tzv. "hokejka") v celkové dávce 25 - 30 Gy podávané frakcionovaně během 3 - 3,5 týdne.

Stádium II A, II B - radioterapie (35 Gy) - pole je rozšířeno na kontralaterální pánevní uzliny a zahrnuje jakékoliv pararaortální či pánevní uzlinové postižení s lemem 2 - 3 cm.

Stádium II C a III - chemoterapie - kombinované režimy jako u neseminomům (viz níže). Radioterapie je zde rezervována pro léčbu reziduálních tumorů

Pozn. spermatocytární seminom - zvláštní histologický typ tvořící asi 10% seminomů. Bývá u starších mužů a chová se benigně, proto je možné pouze sledování.

Neseminomy

Stádium I

Používají se zde 3 způsoby léčby. Volba závisí na řadě faktorů, mj. zkušenostech a preferencích pracoviště. Z pohledu pacienta se zdá nejméně zatěžující a nejbezpečnější a tedy nejvíce rozšířené podání adjuvantní chemoterapie.

  • Surveillance (pečlivé sledování pomocí markerů a CT). Je vhodná pouze u nízce rizikových tumorů, tj. dobře diferencované tumory bez venózní či lymfatické invaze do spermatického provazce.
  • Retroperitoneální lymfadenektomie (RPLAE). viz Obr.4. Provádí se modifikovaná RPLAE (viz Obr.5, Obr.6), které má oproti klasické menší rozsah, ale ušetří část sympatického nervového zásobení a pacienti poté netrpí retrográdní ejakulací. Při negativní histologii z uzlin se pacient sleduje (surveillance), při pozitivní histologii se provede re-staging na stádium II a podá se chemoterapie. Primárně jsou nevhodné k RPLAE choriokarcinomy, které metastazují spíše hematogenně.
  • Adjuvantní chemoterapie. Podá se zajišťovací chemoterapie 2-3 cykly - BEP (bleomycin, etopozid, platina).

Obr.4
Obr.4
Rozsah RPLAE
Obr.5
Obr.5
Rozsah modifikované RLAE vlevo
Obr.6
Obr.6
Rozsah modifikované RLAE vpravo

Stádium II a III

Zde je indikována chemoterapie pokračující do kompletní remise, které se dosáhne u 87% pacientů. Schémata chemoterapie se postupně vyvíjí od 60.let. Dlouhou dobu byla užívána jako léčba první linie kombinace PVB (tzv. Einhornovo schéma = cisplatina, vinblastin, bleomycin), dnes je to hlavně modifikace BEP (bleomycin, etopozid a cisplatina). BEP schéma se aplikuje po dobu 5 dní v 21 denních cyklech. Aplikují se 3-4 cykly, poté se zhodnotí efekt léčby. U nereagujících nádorů či u relapsů se chemoterapie modifikuje - podává se léčba druhé linie. Užívají se 4 cykly á 21 dní kombinace VeIP (cisplatina, ifosfamid, mesna, vinblastin) či VIP (PEI - cisplatina, ifosfamid, mesna, vepezid). U nereagujících případů se používá záchranná léčba (paklitaxel + ifosfamid či paklitaxel + gemcitabin á 21 dní či paklitaxel + ifosfamid + cisplatina á 28 dní). Možností volby je též vysokodávkovaná záchranná léčba. Po vysokodávkované chemoterapii CARBOPEC (karboplatina, cyklofosfamid, mesna, vepezid) následuje autologní transplantace periferních progenitorových buněk (z kostní dřeně odebrané před zahájením vysokodávkované chemoterapie).

Reziduální nádorová masa. Provádí se chirurgická excize ("second look" lymfadenektomie). V 80% se jedná o fibrózní tkáň či zralý teratom. Zde je excize dostačující. Pouze ve 20% se prokáže reziduální nádor. Zde je nutná další série chemoterapie.


Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz